Vad är inre motivation?

Att vilja bli bra på något är alla människor programmerade till att vara, men för att bli bra på någonting kräver stor uthållighet och en inre motivation som drivkraft. Ju högre grad av inre motivation en människa har desto större uthållighet och engagemang. Den inre motivationen styrs i huvudsak av följande tre faktorer: 1) autonomi, d.v.s. rätten till självbestämmande, 2) en vilja att lyckas bemästra det man bestämt sig för samt 3) ett syfte med det man gör. Autonomi är det som påverkar den inre motivationen allra mest och ju högre grad av autonomi desto större grad av inre motivation. En annan viktig faktor är graden av uppskattning man får på vägen mot målet, då motivation och produktivitet ökar betydligt, ju högre grad av uppskattning man får.(3)

Psykologen Abraham Maslows kända behovshierarki från 1943, även känd som behovstrappan, som delar in människors behov i fem nivåer. Nivå ett är de grundläggande behoven en människa har, som  t.ex. mat, sömn, kläder och någonstans att bo. Nivå två är behovet av att känna sig trygg och säker. Nivå tre innehåller behoven om att känna tillhörighet, gemenskap och kärlek. Den fjärde nivån handlar om behoven av prestige, uppskattning och anseende. På den högsta nivån, nivå fem, finns behovet av självförverkligande. Maslow menade att människan behöver få alla de fem behovsnivåerna uppfyllda och att den som har lägre mål än vad den är kapabel till, kommer med stor sannolikhet vara olycklig under sitt liv.(5) Enligt Maslow behöver människan en inre motivation att komma upp på den högsta nivån och den inre motivationen får man nivå för nivå och därför menar Maslow att behoven i nivå ett ska vara uppfyllda för att kunna uppnå behoven i nivå två, o.s.v.

John Droguett

Författare & grundare

Upphovsrättsskyddat material. Får inte kopieras. © John Droguett Academy

Kontakta oss

Scroll to Top