PISA 2018

PISA 2018

Av: John Droguett

INLEDNING

PISA står för Programme for International Student Assessment och är en internationell undersökning genomförd av OECD. Genom olika prov undersöks elevernas kunskaper inom tre ämnesområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Den senaste PISA-mätningen genomfördes år 2018 där 37 OECD-länder deltog. Nedan presenteras resultaten i korthet för svensk del i jämförelse med de andra OECD-länderna.

LÄSFÖRSTÅELSE

MATEMATIK

NATURVETENSKAP

GENOMSNITTSPOÄNG I ALLA TRE ÄMNEN

FLICKOR VS. POJKAR

SKOLSEGREGATION, LÄRARBRIST & LÄROMEDELSBRIST

SKOLMILJÖ

ELEVERS VÄLMÅENDE OCH MOTIVATION

KÄLLOR

Skolverket (2019). PISA 2018. 15-åringars kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Stockholm: Elanders Sverige AB.

OECD (2019). Country Note: Sweden. Vol. 1-111. https://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_SWE.pdf