BETYGSSÄTTNING

BETYGSSÄTTNING

Av: John Droguett

TERMINSBETYG OCH SLUTBETYG

 • Terminsbetyget ska bygga på lärarens bedömning av de kunskaper som eleven har inhämtat i ämnet fram till och med den aktuella terminen.
 • Om läraren utifrån undervisningen inte vet något om kvaliteten på elevens kunnande i förhållande till vissa delar av kunskapskraven, kan läraren inte ta med dem i den allsidiga utvärderingen vid betygssättningen.
 • Läraren ska då sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper i ämnet i slutet av terminen, även om det inte gått att undervisa som planerat på grund av en omfattande smittspridning.
 • Det är förstås viktigast att fokusera på att undervisningen blir så bra som möjligt under omständigheterna.
 • Ofta kan senare underlag väga tyngre än tidigare, eftersom elevernas kunnande förväntas fördjupas och utvecklas genom undervisningen.
 • I en situation där undervisning bedrivs på distans kan det dock vara så att tidigare underlag är de mer giltiga och tillförlitliga, eftersom uppgiftsformatet sätter begränsningar och distansarbete kan vara obekant för eleven.
 • Det kan innebära att tidigare underlag kan få större betydelse vid din allsidiga utvärdering än om undervisningen hade skett under normala omständigheter i skolans lokaler.
 • När du allsidigt utvärderar elevernas kunskaper inom en del av kunskapskraven kan det vara så att du fäster större vikt vid de bedömningar som omfattat mer väsentliga delar av ämnets syfte eller större delar av det centrala innehållet, och därmed är kopplade till flera eller större arbetsområden.
 • Du kan också fästa mindre vikt vid ett bedömningstillfälle om du kommer fram till att det inte gav eleverna en rättvis chans att visa kunskaper på exempelvis A-nivå i ett arbetsområde.
 • Det kan bero på att eleverna inte hann fördjupa sig på det sätt som du hade tänkt i undervisningen på grund av att undervisningen inte kunnat bedrivas på skolan som i vanliga fall.

BETYG I SLUTET AV ÅK 6

 • På vårterminen i årskurs 6 (årskurs 7 i specialskolan) ska lärarna sätta betyg utifrån de kunskapskrav som anges för årskurs 6.
 • Detta innebär att läraren behöver ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven i sin helhet för årskurs 6.
 • Eleverna har i de flesta fall gått på samma skolenhet åtminstone sedan höstterminen. Därför borde det finnas ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven, även om en del av undervisningstiden har gått förlorad.

BETYG I SLUTET AV ÅK 9

 • Slutbetyg, som vanligen sätts i slutet av årskurs 9, sätts utifrån de kunskapskrav som anges för årskurs 9 (årskurs 10 för specialskolan). Slutbetygen från grundskolan är särskilt viktiga eftersom de påverkar elevens möjligheter att söka vidare till gymnasieskolan.
 • Enligt gällande författningar får läraren inte bortse från delar av kunskapskraven i sin bedömning. Då behöver läraren ett brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven för årskurs 9.
 • Eleverna har för det mesta gått en längre tid på samma skolenhet och därför borde det finnas ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven, även om en del av den undervisning som var planerad i skolans lokaler ersätts med distansundervisning.
 • Om en del av undervisningstiden har gått förlorad kan skolan behöva undervisa utanför de tider som normalt gäller för grundskolan eller motsvarande skolformer. I första hand kan skolan fortsätta att undervisa på distans och på så sätt se till att eleverna utvecklar de kunskaper som utbildningen syftar till att ge. Det kan också göra att läraren får ett tillräckligt brett och varierat underlag i relation till kunskapskraven.

PRAKTISK-ESTETISKA ÄMNEN

 • Det kan vara extra svårt att göra bedömningar av vissa delar, till exempel i de praktisk-estetiska ämnena och i yrkeskurser. En del moment kanske kräver att undervisningen förläggs till en fysisk plats.
 • I så fall kan det innebära att undervisningen behöver flyttas fram till ett senare tillfälle och eventuellt förläggas utanför den ordinarie undervisningstiden.
 • Andra moment kanske kan genomföras med lärresurser eller digitala verktyg där du som lärare kan observera elevens genomförande.

GILTIGHET OCH TILLFÖRLITLIGHET

 • Det viktigaste är att bedömningsformerna du använder ger den information om elevernas kunskaper som du behöver. Det är också viktigt att bedömningarna är giltiga och tillförlitliga till det de ska användas för.
 • Validitetsfrågor, det vill säga frågor om giltighet och tillförlitlighet, som kan uppstå när man distansundervisar kan handla om att bedömningssituationen inte visar det den är tänkt att visa, till exempel på grund av att eleven blir stressad av det digitala formatet.
 • Det kan också vara svårt att förhindra eller upptäcka fusk vid bedömningar i ett digitalt format. Här kan du behöva utforska nya möjligheter för att säkerställa reliabiliteten.

LÄNKAR

 • https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/satta-betyg-nar-undervisningen-sker-pa-distans
 • https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/bedomning-nar-undervisningen-sker-pa-distans