URVAL: 15 FRÅGOR & SVAR

1. Vad menas med urval?

Den del av en population som väljs ut för ett studium. Urvalsmetoden kan bygga på sannolikhetsurval eller icke-sannolikhetsurval.

2. Vad är ett icke-sannolikhetsurval?

Ett urval som inte valts ut med hjälp av en slumpmässig urvalsmetod. Det innebär i grunden att vissa enheter i populationen har större möjligheter att väljas ut än andra. Hitta de viktigaste aktörerna för studien. Forskaren behöver inte veta hur den totala populationen ser ut. Icke-generaliserbart resultat.

3. Vad är ett sannolikhetsurval?

Ett urval som valts ut på slumpmässiga grunder där varje enhet i populationen har samma chans att komma med i urvalet. Den totala populationen måste vara känd. Generaliserbart resultat.

4. Vad är population?

Allt som ska mätas i studien.

5. Vad är en urvalsram?

En urvalsram (samplingsram) är en förteckning över alla de enheter som ingår i den population ur vilket ett urval ska göras.

6. Nämn några olika typer av icke-sannolikhetsurval.

Bekvämlighetsurval, snöbollsurval, kvoturval, självselektion och ändamålsenligt/målmedvetet urval.

7. Nämn några olika typer av sannolikhetsurval.

Enkelt slumpmässigt urval och stratifierat slumpmässigt urval.

8. Vad är ett ”snöbollsurval” (kedjeurval) och vilka för-och nackdelar finns med det?

På engelska är det snowball sampling och är ett icke-sannolikhetsurval. Forskaren får en initial kontakt med ett mindre antal individer som är relevanta för undersökningens frågeställning och därefter med deras hjälp får kontakt med andra individer. Man ber respondenterna föreslå andra viktiga personer att intervjua. Urvalet är mättat när nya intervjuer inte tillför något nytt. Fördelen är att det kan användas när den totala populationen är okänd, vilket inte är ovanligt. Nackdelen är att respondenterna kan föreslå personer med liknande åsikter som de själva, vilket gör att svaren inte blir representativa för det man vill studera.

9. Vad menas med ett representativt urval?

Ett samspel som på ett adekvat sätt speglar populationen; ett representativt urval kan sägas utgöra en miniatyr av populationen.

10. Är snöbollsurval ett icke-sannolikhetsurval?

Ja.

11. Vad är ett enkelt slumpmässigt urval?

Det är ett sannolikhetsurval. Att alla personer ur populationen är listade och ett slumpmässigt urval av dem görs. Sannolikheten för varje person att bli vald måste vara lika stor och identifierbar, d.v.s. uträkningsbar.

12. Vad är ett stratifierat slumpmässigt urval?

Det är ett sannolikhetsurval. Ett visst kriterium anses extra viktigt för studien och därför delas populationen in först upp i två grupper utifrån detta kriterium, t.ex. kvinnor och män. Sedan tas två lika stora slumpmässigt urval ur båda grupperna.

13. Vad är ett självselektionsurval och vilka för-och nackdelar finns med det?

På engelska är det convenience sample och det är ett icke-sannolikhetsurval. Det är en urvalsprincip där man väljer första bästa personen som tillhör den grupp som ska intervjuas. Fördelarna är att det är bekvämt och enkelt. Nackdelarna är att det inte går att säga vilken större grupp som detta urval representerar.

14. Vad är ett kvoturval och vilka för- och nackdelar finns det med det?

På engelska är det quota sampling och det är ett icke-sannolikhetsurval. Det är en urvalsprincip där vissa egenskaper som man har bestämt som viktiga i den stora populationen ska finnas proportionerligt representerade i urvalsgruppen. Fördelen med kvoturval är att man har kontroll över hur väl urvalsgruppen stämmer med den stora populationen på det viktigaste kriteriet för studien. Nackdelen är att det kan göra att betydelsen av det utvalda kriteriet överskattas på bekostnad av något annat kriterium som forskaren inte har tänkt på.

15. Vad är ett ändamålsenligt/målmedvetet urval?

På engelska är det purposive sampling och det är ett icke-sannolikhetsurval. Forskaren väljer ut personer enligt flera kriterier som forskaren bedömer som särskilt relevanta för forskningsfrågan. Fördelarna är att det är effektivt och ger kvalitativ utdelning vid varje intervju. Nackdelen är att forskaren måste veta mycket om den totala populationen och ha väldigt klart för sig vad studien behöver veta innan materialinsamlingen börjar.

Scroll to Top