ONTOLOGI & EPISTEMOLOGI: 42 FRÅGOR & SVAR

1. Vad menas med ontologi?

Hur är verkligheten beskaffad? Vad är verkligt? Vilka antaganden gör vi om hur verklighetens natur är? Två ingångar: naturen och den teologiska. Naturen: studiet av existensen och att vara. Teologin: Icke-materiella ting, såsom religion, om Gud finns och frågor om skapelsen.

Realism/naturalism/objektivism/realism: sociala verkligheten är oberoende av betraktaren. T.ex. ett politiskt parti kan man ta för något konstant oberoende av betraktaren/medlemmarna. Förklara saker. Redogöra orsaker. Positiv verklighet.

Konstruktivismen/poststrukturalismen/hermeneutiken å andra sidan anser att den sociala verkligheten är subjektiv och påverkas/skapas av betraktaren. Vi tolkar. Om man skulle vilja undersöka hur studenter beter sig på ett visst sätt på statsvetenskapliga institutionen t.ex., skulle en realist säga att den statsvetenskapliga institutionen är något givet och studenternas agerande är en produkt av organisationen. En konstruktivist skulle vara mer intresserad av studenternas föreställningar och hur institutionen fungerar än tar den för givet. Verkligheten konstrueras således. Beroende av sammanhanget. Det finns inget som heter oberoende.

2. Vad är ontologiska frågor?

Sådana frågor som rör om den sociala verkligheten ska uppfattas som något yttre i förhållande till de sociala aktörerna eller som något som dessa formar eller skapar.

3. Vilka två vetenskapsteoretiska traditioner/perspektiv på vetenskap finns det?

Hermeneutik och positivism.

4. Ange några begrepp som brukar anges när man talar om hermeneutik.

Hermeneutik, konstruktivism, subjektivism och intersubjektivism.

5. Ange några begrepp som brukar anges när man talar om positivismen.

Positivism och objektivism.

 

6. Vilka ontologiska inriktningar har de kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategierna?

Den kvantitativa: objektivismen/realismen/naturalismen/realismen.

Den kvalitativa: konstruktionismen.

7. Vilken vetenskapsteoretisk tradition använder sig av variabler som verktyg?

Positivismen.

8. Vad menas med epistemologi?

Hur får vi kunskap om verkligheten? Vilken sorts kunskap är pålitlig? Vad kan vi säga med större/mindre säkerhet som vi studerar? Vilken sorts kunskap är vi ute efter? Realismen/objektivismen/naturalismen/positivismen: kunskap som förklaring – kausala samband. Hermeneutiken/konstruktivismen: kunskap som förståelse. Vi är alla delaktiga att av att skapa verkligheten.

9. Vilken vetenskapsteori använder man för att studera socialt meningsskapande?

Hermeneutiken/konstruktivismen.

10. Vad är hermeneutik/interpretivism (konstruktivism/tolkande perspektiv)?

En term som hämtas från teologin och som inom samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel. En term som hämtas från teologin. Se det inifrån. Försöka se hur det är att vara en politiker t.ex. Vad får aktörerna att bete sig på ett visst sätt. Perspektiv på förståelse. Förstå hur andra tänker. Nå inifrånperspektiv.

11. Vilka ideal är vanliga inom hermeneutiken?

Reflexiv forskarposition och omöjligt med neutral interaktion.


12. Vad är positivism?

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Positivister strävar efter absolut kunskap/sanning och använder helst kvantitativa metoder. Förklaring är viktigare än förståelse. Positivism bygger på empirism. Reaktion på teologins dominans. All kunskap får vi genom erfarenhet. Genom erfarenhet undersöker vi världen. Allt måste kunna testas för att veta om det är sant.


13. Vilka ideal är vanliga inom positivismen?

Neutral, opersonlig och standardiserad interaktion.


14. Människor skapar mening (kollektivt eller enskilt) för att få verkligheten att bli begriplig och detta meningsskapande kan vi inte frigöra oss ifrån helt. Konstruktivism eller positivism.

Konstruktivism.


15. Den sociala verkligheten finns oberoende av mänskligt meningsskapande kring den. Positivism eller hermeneutik?

Positivism.


16. Vilken vetenskapsteoretisk tradition använder sig av variabler som verktyg?

Positivism.


17. Vad menas med en deduktiv studie?

Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier. Teorin utgår man från. Utgör grundvalen och sedan söker man detaljen/empirin. Från det allmänna till det konkreta. Går ut på ett teoretiskt antagande om ett förhållande. Om en viss teori stämmer bör vi ha en hypotes som vi ska testa genom empirin. Vissa valsystem leder till att två politiska partier blir dominerande. Hypotes att länder som har ett valsystem som i USA:s eller liknande kommer att leda att det blir två dominerande partier. Hypotetiskt deduktiv.


18. Vad är en dikotomi?

T.ex. positivism vs. hermeneutik eller kvalitativ vs. kvantitativ.


19. Om man vill studera socialt meningsskapande är det då konstruktivism eller positivism?

Konstruktivism.


20. Om man vill studera beteenden och attityder är det då konstruktivism eller positivism?

Positivism


21. Vad menas med en induktiv studie?

Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken. Från det konkreta till det abstrakta. Ex: jag ser en svan. Jag ser en till svan. Jag ser ännu en svan. Avslutningsvis utgår jag ifrån att alla svanar är vita.


22. Vad är empirism?

Ett synsätt på studiet av verkligheten som säger att det bara är kunskap som man fått via erfarenheten och sinnena som kan accepteras.


23. Vad är interpretativism/tolkningsperspektiv?

En kunskapsteoretisk ståndpunkt som kräver att samhällsforskaren har eller skapar sig en förståelse av handlingars subjektiva mening.


24. Vad är ”Grand Theory” och ”Middle-ranged-theory”?

”Grand Theory”. Mer breda, generella och abstrakta teorier av en disciplin. Stora teorier av samhällen, sociala, politik, etc. hänger samman. Hur det fungerar. Kan vara t.ex. Rational-choice, marxismens förståelse av historieutvecklingen, feminismens patriarkala teori, etc. Finns vissa allmänna teorier hur politiken fungerar. Brukar vara högre än det man studerar. Vad är kopplingen mellan studien/observationen och teorin?

”Middle-ranged-theory”. Teorier på mellannivå är betydligt oftare fokus för empiriska utforskningar. De återfinns på ett begränsat område. En teori som rör en förklaring av observerade regelbundenheter, t.ex. varför de personer som drabbats av schizofreni oftare kommer från arbetarklass och inte från medelklass. Man kan behöva utveckla en egen.

Ex. Utländskt födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. GT: post-kolonialism, rasistiska teorier. Övergripande och abstrakta och har lite relevans till studien. MRT: de som har makten att anställa tillhör en viss grupp och som anställer de som liknar dem själva eller den grupp de umgås med, etc. Anställer inte ”annorlunda” människor av den anledningen. Koppling till post-kolonialismen, men behövs en mellannivå och det kan vara en teori som förklarar fenomenet ur den stora teorin om post-kolonialism.


25. Vad är kritisk realism?

Kritisk realism är en realistisk kunskapsteori som går ut på att studiet av den sociala verkligheten ska identifiera de strukturer som generar den världen. 


26. När är det lämpligt att använda hypoteser som verktyg?

I deduktiva studier.


27. Ny kunskap nås genom att observera verkligheten och dra slutsatser från dessa observationer (induktion).

Empirism.


28. Ställer epistemologin frågan om hur vi kan nå kunskap om verkligheten.

Ja.


29. Hur många breda ontologiska positioner finns det?

Två.


30. Diskursteorin säger att all kunskap är socialt konstruerad av människor.

Ja.


31. Vilken fråga ställer ontologin?

Om hur världen och verkligheten är beskaffad.


32. Vad är och vad existerar är:

Ontologi.


33. Vilken fråga ställer epistemologin?

Om hur världen och verkligheten är beskaffad.


34. Denna vetenskapsteori strävar efter absolut kunskap/sanning och använder helst kvantitativa metoder. Förklaring är viktigare än förståelse.

Positivism.


35. Vad menas med holism?

Helheten förstås genom att noga beskriva de enskilda små delarna.


36. I diskursanalysen menar man att kunskap är en social konstruktion. Ja eller nej?

Ja


37. Diskursteorin säger att kunskap är en social konstruktion. Ja eller nej?

Ja


38. Inom ontologin finns två eller flera positioner som ser världen som socialt konstruerad. Vilka?

Konstruktivismen och relativismen.


39. Etnografi och deltagande observation förknippas med kvalitativa eller kvantitativa studier?

Kvalitativa studier.


40. Termerna reliabilitet och validitet bör inte användas i en uppsats som har följande ansats:

Hermeneutisk.


41. Vilken forskningsmetod förknippar man med att den primära tankeprocessen är induktiv? Kvalitativ eller kvantitativ?

Kvalitativ.


42. Hermeneutik, fenomenologi, textbearbetning och grounded theory förekommer inom den kvalitativa eller kvantitativa studien?

Kvalitativa.

 

6. Vilka ontologiska inriktningar har de kvantitativa och kvalitativa forskningsstrategierna?

Den kvantitativa: objektivismen/realismen/naturalismen/realismen.

Den kvalitativa: konstruktionismen.


7. Vilken vetenskapsteoretisk tradition använder sig av variabler som verktyg?

Positivismen.


8. Vad menas med epistemologi?

Hur får vi kunskap om verkligheten? Vilken sorts kunskap är pålitlig? Vad kan vi säga med större/mindre säkerhet som vi studerar? Vilken sorts kunskap är vi ute efter? Realismen/objektivismen/naturalismen/positivismen: kunskap som förklaring – kausala samband. Hermeneutiken/konstruktivismen: kunskap som förståelse. Vi är alla delaktiga att av att skapa verkligheten.


9. Vilken vetenskapsteori använder man för att studera socialt meningsskapande?

Hermeneutiken/konstruktivismen.


10. Vad är hermeneutik/interpretivism (konstruktivism/tolkande perspektiv)?

En term som hämtas från teologin och som inom samhällsvetenskapen står för teori och metod när det gäller tolkning av människors handlingar. Tonvikten ligger på behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens synvinkel. En term som hämtas från teologin. Se det inifrån. Försöka se hur det är att vara en politiker t.ex. Vad får aktörerna att bete sig på ett visst sätt. Perspektiv på förståelse. Förstå hur andra tänker. Nå inifrånperspektiv.


11. Vilka ideal är vanliga inom hermeneutiken?

Reflexiv forskarposition och omöjligt med neutral interaktion.


12. Vad är positivism?

Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen. Positivister strävar efter absolut kunskap/sanning och använder helst kvantitativa metoder. Förklaring är viktigare än förståelse. Positivism bygger på empirism. Reaktion på teologins dominans. All kunskap får vi genom erfarenhet. Genom erfarenhet undersöker vi världen. Allt måste kunna testas för att veta om det är sant.


13. Vilka ideal är vanliga inom positivismen?

Neutral, opersonlig och standardiserad interaktion.


14. Människor skapar mening (kollektivt eller enskilt) för att få verkligheten att bli begriplig och detta meningsskapande kan vi inte frigöra oss ifrån helt. Konstruktivism eller positivism.

Konstruktivism.


15. Den sociala verkligheten finns oberoende av mänskligt meningsskapande kring den. Positivism eller hermeneutik?

Positivism.


16. Vilken vetenskapsteoretisk tradition använder sig av variabler som verktyg?

Positivism.


17. Vad menas med en deduktiv studie?

Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där den senare genomförs utifrån hypoteser och idéer som härleds från teorier. Teorin utgår man från. Utgör grundvalen och sedan söker man detaljen/empirin. Från det allmänna till det konkreta. Går ut på ett teoretiskt antagande om ett förhållande. Om en viss teori stämmer bör vi ha en hypotes som vi ska testa genom empirin. Vissa valsystem leder till att två politiska partier blir dominerande. Hypotes att länder som har ett valsystem som i USA:s eller liknande kommer att leda att det blir två dominerande partier. Hypotetiskt deduktiv.


18. Vad är en dikotomi?

T.ex. positivism vs. hermeneutik eller kvalitativ vs. kvantitativ.


19. Om man vill studera socialt meningsskapande är det då konstruktivism eller positivism?

Konstruktivism.


20. Om man vill studera beteenden och attityder är det då konstruktivism eller positivism?

Positivism


21. Vad menas med en induktiv studie?

Ett synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis där teorin genereras utifrån praktiken. Från det konkreta till det abstrakta. Ex: jag ser en svan. Jag ser en till svan. Jag ser ännu en svan. Avslutningsvis utgår jag ifrån att alla svanar är vita.


22. Vad är empirism?

Ett synsätt på studiet av verkligheten som säger att det bara är kunskap som man fått via erfarenheten och sinnena som kan accepteras.


23. Vad är interpretativism/tolkningsperspektiv?

En kunskapsteoretisk ståndpunkt som kräver att samhällsforskaren har eller skapar sig en förståelse av handlingars subjektiva mening.


24. Vad är ”Grand Theory” och ”Middle-ranged-theory”?

”Grand Theory”. Mer breda, generella och abstrakta teorier av en disciplin. Stora teorier av samhällen, sociala, politik, etc. hänger samman. Hur det fungerar. Kan vara t.ex. Rational-choice, marxismens förståelse av historieutvecklingen, feminismens patriarkala teori, etc. Finns vissa allmänna teorier hur politiken fungerar. Brukar vara högre än det man studerar. Vad är kopplingen mellan studien/observationen och teorin?

”Middle-ranged-theory”. Teorier på mellannivå är betydligt oftare fokus för empiriska utforskningar. De återfinns på ett begränsat område. En teori som rör en förklaring av observerade regelbundenheter, t.ex. varför de personer som drabbats av schizofreni oftare kommer från arbetarklass och inte från medelklass. Man kan behöva utveckla en egen.

Ex. Utländskt födda har svårare att komma in på arbetsmarknaden i Sverige. GT: post-kolonialism, rasistiska teorier. Övergripande och abstrakta och har lite relevans till studien. MRT: de som har makten att anställa tillhör en viss grupp och som anställer de som liknar dem själva eller den grupp de umgås med, etc. Anställer inte ”annorlunda” människor av den anledningen. Koppling till post-kolonialismen, men behövs en mellannivå och det kan vara en teori som förklarar fenomenet ur den stora teorin om post-kolonialism.


25. Vad är kritisk realism?

Kritisk realism är en realistisk kunskapsteori som går ut på att studiet av den sociala verkligheten ska identifiera de strukturer som generar den världen. 


26. När är det lämpligt att använda hypoteser som verktyg?

I deduktiva studier.


27. Ny kunskap nås genom att observera verkligheten och dra slutsatser från dessa observationer (induktion).

Empirism.


28. Ställer epistemologin frågan om hur vi kan nå kunskap om verkligheten.

Ja.


29. Hur många breda ontologiska positioner finns det?

Två.


30. Diskursteorin säger att all kunskap är socialt konstruerad av människor.

Ja.


31. Vilken fråga ställer ontologin?

Om hur världen och verkligheten är beskaffad.


32. Vad är och vad existerar är:

Ontologi.


33. Vilken fråga ställer epistemologin?

Om hur världen och verkligheten är beskaffad.


34. Denna vetenskapsteori strävar efter absolut kunskap/sanning och använder helst kvantitativa metoder. Förklaring är viktigare än förståelse.

Positivism.


35. Vad menas med holism?

Helheten förstås genom att noga beskriva de enskilda små delarna.


36. I diskursanalysen menar man att kunskap är en social konstruktion. Ja eller nej?

Ja


37. Diskursteorin säger att kunskap är en social konstruktion. Ja eller nej?

Ja


38. Inom ontologin finns två eller flera positioner som ser världen som socialt konstruerad. Vilka?

Konstruktivismen och relativismen.


39. Etnografi och deltagande observation förknippas med kvalitativa eller kvantitativa studier?

Kvalitativa studier.


40. Termerna reliabilitet och validitet bör inte användas i en uppsats som har följande ansats:

Hermeneutisk.


41. Vilken forskningsmetod förknippar man med att den primära tankeprocessen är induktiv? Kvalitativ eller kvantitativ?

Kvalitativ.


42. Hermeneutik, fenomenologi, textbearbetning och grounded theory förekommer inom den kvalitativa eller kvantitativa studien?

Kvalitativa.

Scroll to Top