METOD & DESIGN: 79 FRÅGOR & SVAR

1. Vad menas med metod?

Hur man gör. Forskarens konkreta, planmässiga tillvägagångssätt.

2. Nämn två datainsamlingsmetoder som är lämpliga att tillämpa i en kvalitativ studie?

Observationer samt kvalitativa intervjuer (ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer)

3. Vilka datainsamlingsmetoder är lämpliga när man arbetar med kvantitativ ansats? Ange två exempel på materialinsamlingsmetod.

Strukturerade intervjuer samt enkätundersökning, (survey undersökning).

4. Vad är en hypotes?

Ett oftast välgrundat antagande som formuleras i syfte att prövas; hypotesen rör en möjlig relation mellan två eller fler variabler.

5. Vad är en kvalitativ innehållsanalys?

En metod för studie av dokument som lägger tonvikten på forskarens roll när det gäller konstruktion av mening i och av texter. Det finns en tonvikt på att låta kategorierna uppstå ur data och på hur viktigt det är att förstå meningen i den kontext där något analyseras.

6. Vad är en innehållsanalys?

Innehållsanalys är en empirisk vetenskaplig metod som används för att dra slutsatser om innehållet i olika slag av kommunikation, t.ex. i intervjuer, observationsprotokoll eller tidningsartiklar.

7. Vad är forskningsdesign?

En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data.

8. Vad är en jämförande design?

En forskningsdesign som inbegriper en jämförelse mellan två eller fler fall i syfte att illustrera en existerande teori eller generera teoretiska kunskaper som en följd av motsatta resultat som bygger på jämförelsen i fråga.

9. Ange fyra forskningsdesigner som är vanliga inom samhällsvetenskapen?

Tvärsnittsdesign, jämförande design, fallstudiedesign, experimentell design.

10. De explorativa undersökningarna är vanligen kvantitativa, antingen kan de vara experimentella (man full kontroll) eller kvasiexperimentella (man har inte helt full kontroll)

Ja.

11. Vilken forskningsmetod förknippar man med att forskaren är subjektiv och har ofta mycket kontakt med försökspersonen?

Den kvalitativa.

12. Vilken forskningsmetod förknippar man med att forskningen är flexibel och frågeställningarna fördjupas successivt?

Kvalitativ metod.

13. Både kvalitativ och kvantitativ forskning måste präglas av subjektivitet för att vara trovärdig.

Nej. Objektivitet.

14. Vid kvalitativa studier väljer man gärna ett inifrånperspektiv och talar om närhet till det som undersöks.

Ja.

15. Hur värderar man en kvantitativ innehållsanalys?

Validitet och reliabilitet.

16. Om man vill undersöka hur många människor som äter choklad varje dag: passar då en kvalitativ studie bäst?

Nej. Då är en kvantitativ studie att föredra.

17. Vad innebär reliabilitet?

Graden av överensstämmelse mellan mätningar gjorda med samma instrument.

18. Hypotesprövande undersökningar är oftast kvalitativa eller kvantitativa?

Kvantitativa.

19. Med en sådan studie studerar man noga en person, en grupp eller en social enhet. Man följer eller deltar i ett händelseförlopp. Experimentell studie eller fallstudie?

Fallstudie.

20. Om det finns en överensstämmelse mellan verklighet och tolkning talar man om reliabilitet.

Nej. Man talar då om validitet.

21. Beskriv vad en tvärsnittsdesign är.

Man tittar på olika fall vid samma tidpunkt. Man tittar på två väljarkårer och jämför de med varandra. Man försöker hitta mönster, t.ex. ålder.

22. Vad innebär begreppet reliabilitet?

Huruvida resultaten från en undersökning blir desamma om undersökningen genomförs på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser rör.

23. Empirism och induktion hör samman?

Ja.

24. Vad är syftet med en explorativ undersökning?

En explorativ undersökning syftar till att ta reda på orsakssamband och nå så mycket kunskap som möjligt inom ett bestämt område.

25. Vilken forskningsmetod förknippar man med att resultaten är generella och variablerna entydiga, valida och reliabla?

Den kvantitativa.

26. Vid kvantitativa studier väljer man gärna ett utifrånperspektiv och talar om distans till det som undersöks.

Ja.

27. Kan man kombinera kvalitativ och kvantitativ forskning?

Ja.

28. Fallstudien är i likhet med andra forskningsstrategier ett sätt att studera ett empiriskt tema genom att man följer en uppsättning procedurer som specificerats i förväg.

Ja.

29. Vad är en tvärsnittsdesign?

En tvärsnittsdesign ger en bild av en population vid en viss tidpunkt eller under ett kort tidsintervall. Kan t.ex. användas för att beskriva förekomst och utbredning av en sjukdom i befolkningen. Det innebär att man samlar in data från mer än ett fall (oftast många fler än ett) vid en viss tidpunkt i syftet att komma fram till en uppsättning kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller fler (oftast fler än två) variabler som sedan granskas för att man ska kunna upptäcka mönster när det gäller olika slags samband.

En forskningsdesign som inbegriper insamling av data och mer än ett enda fall (ofta många fler) och vid ett visst tillfälle i syfte att få fram kvantitativa data som rör en eller fler variabler (ofta fler än två) som sedan analyseras för att man ska kunna upptäcka olika variations- och sambandsmönster.

30. Följande faser ingår i en fallstudie: design, datainsamling, analys och rapportskrivning. Ja eller nej?

Ja.

31. Material från internet kan utgöra empiriskt material?

Ja.


32. Används enkäter typiskt i en kvalitativ eller kvantitativ studie?

Kvantitativ studie.


33. Hur många olika typer av vetenskapliga observationer finns?

Fem.


34. Kodningsschema förknippas med:

Kvantitativ innehållsanalys.


35. Mätning är inte det främsta intresset för kvalitativa forskare.

Ja.


36. I en deduktiv studie utgår man från empiri eller teori?

Teori.


37. I en induktiv studie utgår man från empiri eller teori?

Empiri.


38. Förekommer diskursanalys i den kvalitativa eller kvantitativa forskningen?

Kvalitativa.


39. Vad är en longitudinell design?

En forskningsdesign med vars hjälp man samlar in data från ett samspel (bestående av exempelvis individer och dokument) vid minst två tillfällen. Man tittar på samma enhet över en tid. Undersökning under en längre tid oftast och används typiskt vid en fallstudie.


40. Vad är en experimentell design/studie?

En forskningsdesign som utesluter alternativa förklaringar av de resultat som härstammar från experimentet (det betyder att resultaten uppvisar en intern validitet) genom att detta har a) en experimentgrupp som utsätts för en viss betingelse, b) en kontrollgrupp som inte utsätts för detta och c) att fördelningen av individer på de två grupperna görs slumpmässigt.


41. Vad innebär en kvantitativ innehållsanalys?

Ett angreppssätt när det gäller analys av dokument och texter som på ett systematiskt och replikerbart sätt syftar till att kvantifiera innehållet utifrån kategorier som bestämts i förväg.


42. Vad menas med en empiridriven studie?

När man epistemologiskt utgår från att det man vill studera utgår från ett empiriskt fall.


43. Vad är en forskningsdesign?

Forskarens upplägg med teoretisk ansats, metoder för materialinsamling och analys – allt för att undersöka ett visst forskningsproblem.


44. Vad menas med reliabilitet och vad används det till?

Den utsträckning i vilken ett mått på ett begrepp är stabilt eller pålitligt. Hur pålitliga mätningarna är? Hög reliabilitet betyder att oberoende mätningar ska ge ungefär identiska resultat. För att testa reliabiliteten kan två forskare företa oberoende mätningar vid samma tidpunkt eller vid olika tidpunkter. Tillförlitlig. Det utslag vi fått, har vi mätt rätt nog.


45. Vad är kvantitativ innehållsanalys?

En forskning där man vanligtvis lägger tonvikten på kvantifiering vid insamling och analys av data. Som forskningsstrategi är den deduktivistisk och objektivistisk och bygger på en naturvetenskaplig modell över forskningsprocessen.


46. I en fallstudie använder man sig av vilka två forskningsfrågorna?

Hur och varför.


47. Kan man använda sig av fallstudier för att utveckla teorier där ingen teori finns.

Ja.


48. En forskningsdesign utgör en ram för insamling och analys av data.

Ja.


49. Vilken eller vilka typ/typer av fallstudier finns?

Teoridrivna och empiridrivna.


50. Vilken forskningsmetod förknippar man med att forskaren är objektiv och har ofta kortvarig eller ingen kontakt med försökspersonen?

Kvantitativ forskning.


52. Om man vill studera intressegruppers roll i ekonomisk politik och slutar med ett fall som är: svenskt näringslivs roll i liberaliseringen av ekonomin under 1990-talet. Är det då en empiri- eller teoridriven studie?

Teoridriven studie.


53. Om man vill studera svenskt näringslivs roll i liberaliseringen av ekonomin och slutar med teoriramen: intressegruppers roll i den ekonomiska politiken. Är det då en empiri- eller teoridriven studie?

Empiridriven studie.


54. Öppna frågor används mest i kvantitativa studier.

Nej.


55. Om man vill undersöka vilka känsloupplevelser människor får då de äter choklad, är det då en kvalitativ eller kvantitativ studie?

Kvalitativ studie.


56. Vilken forskningsmetod förknippar man med att forskningen är strukturerad med frågeställningar som entydigt formulerats?

Kvantitativ forskning.

57. Vilken forskningsmetod förknippar man med att resultaten går på djupet och frågeställningarna gäller specifika kontexter?

Kvalitativ forskning.

58. Vad är målet med kvantitativ innehållsanalys vad gäller kodning av textenheter?

Att kvantifiera och kategorisera text.

59. Är subjektsposition vanligt i diskurs- eller innehållsanalys?

Subjektsposition är vanligt i diskursanalys.

60. Vad betyder begreppet validitet?

Med validitet menas det som skulle undersökas i studien och ingenting annat.

61. Om man har en grupp högerextrema och man i en studie låser in dem under en tid och låter dem studera och bilda sig och sedan låter dem komma ut och då se om de har samma ideologi. Vad skulle en sådan typ av studie kallas?

En experimentell studie.

62. Förknippas observationer vanligtvis med kvalitativa eller kvantitativa studier?

Kvalitativa studier.

63. Förknippas innehållsanalys med kvalitativa eller kvantitativa studier?

Kvalitativa studier.

64. Vad karakteriseras de kvantitativa insamlingsmetoderna av?

Standardisering, struktur, kvantifiering och kvantitet.

65. Vad är metodologi?

Läran om metoder. Den teoretiska analysen av varför enskilda metoder är lämpliga för en viss sorts studium.

66. Vad är en forskningsskiss?

Forskningsskissen ger riktlinjer om hur man ska komma från begreppsplanet och den teoretiska nivån till den empiriska nivån, d.v.s. till de konkreta sociala fenomen som man vill undersöka.

67. Vad menas med empiriskt material?

Det material eller den data som samlas in och analyseras för att kunna besvara frågorna. Det är inte all litteratur som forskaren läser eller refererar till.

68. Vilka vanliga typer av empiri finns vid uppsatsskrivning?

  • Offentligt tryck (motioner, propositioner, SOU, interpellationer, riksdagsdebatter).
  • Massmedia (artiklar, radio- och TV-program, webbkommentarer).
  • Enkäter/Intervjuer.
  • Databaser med statistik.
  • Material från internet (t.ex. forumsdiskussioner).

69. Vad menas med interaktiva metoder?

Alla metoder där forskaren själv konstruerar materialet genom interaktion med studieobjekten.

70. All kunskap är socialt konstruerad av människor och kunskap hör alltid samman med makt. Är det typiskt för en kvantitativ innehållsanalys eller en diskursanalys?

Det är typiskt för en diskursanalys.

71. Vilken forskningsmetod förknippar man med att den primära tankeprocessen är deduktiv?

Kvantitativ metod.

72. En fallstudie kan både vara enkel och multipel.

Ja.

73. Forskningen ska genomföras systematiskt och ha som mål att vinna ny användbar kunskap. Är det typiskt för en kvalitativ eller kvantitativ metod.

Både kvalitativ och kvantitativ metod.

74. Vilka två huvudinriktningar inom innehållsanalys finns det?

Kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys.

75. Vilken inriktning lämpar sig dåligt för analys av det outtalade och det underförstådda i texter: diskursanalys eller kvantitativ innehållsanalys?

Kvantitativ innehållsanalys.

76. En frågeställning som börjar med vilka, vad, var, hur många och hur mycket delas in i följande forskningsstrategi:

Survey och källanalys.

77. En frågeställning som börjar med hur och varför delas in i följande forskningsstrategi/forskningsstrategier:

Experiment, survey, fallstudie.

78. Vad innebär reliabilitet?

Reliabilitet innebär att två eller fler oberoende mätningar ska ge ungefär identiska resultat.

79. I vilken forskningsdesign samlar man in data från ett samspel (bestående av exempelvis individer och dokument) vid minst två tillfällen?

I en longitudinell studie.

 

Scroll to Top