KVANTITATIV METOD & STATISTIK: 32 FRÅGOR & SVAR

1. Vad menas med en multivariat analys?

En granskning av tre eller fler variabler i en enda analys.

2. Vad menas med den beroende variabeln?

En variabel som påverkas kausalt av en oberoende variabel.

3. Vad menas med den oberoende variabeln?

En variabel som utövar en kausal inverkan på den beroende variabeln.

4. Vad menas med beskrivande (deskriptiv) statistik?

Beskriver egenskap med hjälp av siffror. Det kan ske genom olika typer av tabeller och figurer eller med olika slags statistiska mått. T.ex. Sverige består av ca 10 miljoner människor. Det är en egenskap, en beskrivning. Inga slutsatser. Beskriver något med siffror. Det finns ett antal mått vi lätt kan få på en viss population i exempelvis en databas. Hur många individer i Sverige är mellan 10 och 15 år? Hur många invånare bor i en viss kommun? Hur många invånare bor i Sverige? Det kan också vara kroppsvikt hos en definierad grupp.

5. Vad är en kvot-/intervallvariabel?

Variabler där avståndet mellan kategorierna (eller skalstegen) överallt är lika stort. Det innehåller lika stort avstånd mellan kategorierna. En person kan exempelvis använda trappmaskinen under 32 minuter, vilket är en minut längre än den person som använder maskinen under 31 minuter. Den differensen är lika stor som mellan dem som ägnar åtta minuter respektive nio minuter åt detta. I kvotskalan har vi en absolut nollpunkt och det har man inte i intervallskalan. Ålder räknat i antalet år är ett exempel på en kvotskala. Inte bara är det lika stort avstånd mellan måttstocken (år); det finns dessutom en nollpunkt. På det sättet kan man kvantifiera åldern och säga att en 12 år gammal individ är dubbelt så gammal som en som är 6 år gammal. Intervallskala används när det gäller Celsius t.es. Den har en nollpunkt, men den är inte absolut, utan godtycklig (vattnets fryspunkt).

6. Vad är en ordinal variabel?

Variabler vars kategorier kan rangordnas, men där avståndet mellan kategorierna inte är detsamma överallt. Denna variabel kan användas vad gäller ålderskategorier: t.ex. under 20, 21-30, 31-40, 41-50 och 50 och uppåt. Utbildning kan man rangordna. Man kan också rangordna hur nöjda människor varit med sin utbildning t.ex.

7. Vad är en dikotom variabel?

Dessa variabler har bara två kategorier, t.ex. man/kvinna eller ja/nej-frågor. 0 eller 1.

8. Nämn fem skaltyper.

Kvotskala, intervallskala, ordinalskala, nominalskala, dikotoma variabler.

9. Vad menas med operationalisering?

Hur material ska samlas in och sedan tolkas, vilket är nödvändigt i empiriska undersökningar.

10. Vilken är den enda textanalytiska inriktningen i den kvantitativa inriktningen?

Innehållsanalys.

11. Vad är en variabel?

En variabel är något som kan ändras. Ett namngivet objekt som man söker för att mäta, räkna, fråga, observera, etc.

12. Vad är en ordinalvariabel?

Där har man en egenskap som innebär någon slags rangordning. Vissa attitydundersökningar, beroende på hur man mäter: Vad tycker du om det här? Sedan har man en skala 1-5 t.ex. Svårt att mäta avståndet mellan olika svar. Svårt att mäta mellan mycket positiv och ganska positiv och sedan neutral. Det är godtyckligt.

13. Vad menas med standardavvikelse?

Den genomsnittliga variationen (avvikelsen) kring ett medelvärde.

14. Vad menas med multivariat analys?

En granskning av tre eller fler variabler av en analys.

15. Vad är en nominalvariabel

Det här är en variabel som bygger på kategorier. Ett exempel på det skulle kunna vara etnicitet. Olika människor med olika etniciteter. Man kan ha olika kategorier, svensk, danske, etc. klassificera dem utifrån deras etnicitet. Man tittar då på olika etnicitet. Olika kategorier. Hur ska man handskas med vad är en kategori. Vissa kanske har dubbel etnicitet t.ex. kan vara.

16. Vad är en diskret variabel?

En variabel som bara kan anta vissa bestämda värden. 1, 2, 3, 4, etc. Hur många barn har ni? 2 barn. Kan inte svara 3,45 barn t.ex.

17. Vad menas med validitet?

Har vi mätt rätt saker? Undersöker jag rätt sak?

18. Vad menas med inferentiell statistik?

Letar mönster. Om man vill studera partisympati och relationen till ålder t.ex. Relation mellan egenskaper. Statistik och kvantitativa studier letar efter mönster. Statistik som bygger på kvalificerade gissningar med utgångspunkt i urvalsgruppen. Statistik som bygger på det du funnit i urvalsgruppen. Statistik som bygger på det du funnit i urvalsgruppen. Korrelationer. Letar mönster. Hänger ålder på partisympatier? Kärnan är att man gör utsagor/kvalificerade gissningar på de resultat på populationen man undersöker. Ett representativt urval. Om man t.ex. vill veta medelvärdet på skostorleken hos svenska vuxna män, finns förmodligen inte någon sådan statistik. Man kan då göra ett urval, d.v.s. svenska vuxna män och be dem uppge sin skostorlek. Man räknar då ut en medelstorlek. Man går en förutsägelse om förhållanden i den stora populationen utifrån ett representativt urval.

19. Vad menas med statistisk signifikans?

Om man tar exemplet med skostorlek. Om den medelstorlek man kommer fram till, skiljer sig från data från tidigare forskning, t.ex. om man får fram storlek 43, medan tidigare forskning gjort gällande att medelstorleken var 42. Är den uppkomna skillnaden att förklara med slumpens inverkan eller är det mer av en slump? Sannolikheter uttrycks med värde mellan 0 och 1 där 1 är totalt säkert och 0 betyder att något är omöjligt. Man mäter det i 0.001 för 1 t.ex. Skulle sannolikheten för att mitt resultat uppkom p.g.a. en slump större än 5 % eller 0.005, ignorerar jag resultatet, som icke-signifikant. Statistisk signifikans är grundläggande i inferentiell statistik.

20. Vad är en population?

Total samling enheter jag vill uttala mig om. Om jag vill uttala mig om Sveriges 18-åringar är alla, är alla Sveriges 18-åringar populationen. Population kan vara djur också. T.ex. kan det också vara större städer, bostadsområden, skolor och företag.

21. Vad menas med korrelation?

T.ex. mer fett och socker i maten gör att man går upp i vikt. Mäta samband mellan variabler. Sambanden kan anta värden mellan -1 och 1.

22. Vad är Pearson Correlation?

De flesta som använder sig av statistik använder sig av Pearson Correlation. Två variabler för att se hur de är relaterade till varandra. Vi kan inte här utläsa kausalitet. Bara förnuftsmässigt, men inte statistiskt. Socker plus fett ger viktökning kan man därav inte se i Pearson Correlation.

23. Vad menas med sannolikhetsurval?

Sannolikhetsurval innebär att stickprov tas ut slumpmässigt ur en population. Speciellt vid surveystudier där ambitionen är att generalisera från stickprov till population är sannolikhetsurval vanligt.

24. Vad menas med standardavvikelse?

Standardavvikelse är ett mått på hur mycket i genomsnitt varje enhets värde (exempelvis varje enskilt barns kroppsvikt) avviker från medelvärdet. Detta ger oss en bra uppfattning om hur nära medelvärdet vår datauppsättning är koncentrerad.

25. Vad består analysverktyget av inom kvantitativ innehållsanalys?

Kodning/kodschema.

26. Vad menas med kod/kodning?

Det är ett slags etiketter på data som rör individer eller andra analysenheter. Målet är att tillskriva data som hör till olika variabler till grupper (var och en av dessa grupper utgör en kategori för variabeln i fråga). Därefter hänförs siffror till respektive kategori så att informationen kan bearbetas med hjälp av en dator.

27. Vilka fyra skalnivåer kan en variabel ligga på?

  • Kvot-/intervallvariabler
  • Ordinalvariabler
  • Nominalvariabler
  • Dikotoma variabler

28. Vad menas med korrelation?

Inom statistiken använder man en metod för att nå kunskap om vissa samband, t.ex. begåvning och skolprestationer eller socialgruppstillhörighet och fritidsvanor.

29. Den beroende variabeln orsakas av den oberoende variabeln.

Ja.

30. De siffervärden som vi får vid en mätning kan sägas ingå i en skala från låga till höga värden. Beroende på typen av mätning får vi olika slags skaltyper eller datanivåer. Hur många skaltyper finns det?

5.

31. Är offentlig statistik en primär- eller sekundärkälla?

Sekundärkälla.

32. Vad menas med validitet?

Ett instruments förmåga att mäta det som faktiskt är avsett att mäta.

Scroll to Top