ENKÄTER & INTERVJUER: 28 FRÅGOR & SVAR

1. Vilka tre olika typer av intervjuer använder man sig av i samhällsvetenskaplig forskning?

Strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade intervjuer.


2. Vad menas med en strukturerad intervju?

En strukturerad intervju är en intervjuform där alla respondenter får exakt samma frågor att besvara i samma ordningsföljd och med samma formulering, intervjuerna använder sig oftast av ett formellt intervjuschema.


3. Vad menas med en semi-strukturerad intervju?

Semi-strukturerade intervjuer är en term som täcker många olika slags intervjuer. Termen brukar vanligtvis referera till en kontext där intervjuaren ställer ett antal frågor utifrån en generellt hållen intervjuguide. Där det också är möjligt att variera ordningsföljden mellan frågorna. Frågorna är också mer allmänt formulerade än i det strukturerade intervjuschemat. Forskaren har vid en semi-strukturerade intervju även en viss möjlighet att ställa ytterligare frågor ut ifrån det som uppfattas vara viktiga svar från respondentens sida.


4. Vad menas med en ostrukturerad intervju?

Ostrukturerade intervjuer är en intervju där intervjuaren bara brukar ha en lista över teman eller frågeställningar (det som ofta kallas för intervjuguide) som ska behandlas under en intervju. Sättet att ställa frågorna är förhållandevis informellt och formuleringen av och ordningsföljden mellan frågorna varierar.


5. Enligt positivismen bör en strukturerad intervju göras vid ett personligt möte.

Nej. En positivist menar att en strukturerad intervju helst ska göras via en enkät eller en telefonintervju för att minimera intervjueffekten så mycket som möjligt.


6. En elitintervju görs bäst genom en strukturerad intervju?

Nej. En elitintervju görs bäst genom en semi-strukturerad intervju.


7. Vad säger Morris om den problematiska mixen av positivism och konstruktivism vad gäller intervjuer?

Att semistrukturerade intervjuer hör hemma i en konstruktivistisk tradition, men används flitigt av positivister som vill ta reda på en objektiv sanning.


8. Vad menas med elitintervju?

En intervju med en högt uppsatt person som innehar en maktposition i samhället.


9. Ange några tumregler vid utformningen av enkäter.

 • Börja med enkla frågor och avsluta med kontroversiella frågor.
 • Börja varje avsnitt med generella frågor och avsluta med specifika.
 • Gör pre-test för att undvika dåliga frågor.
 • Neutrala alternativ i attitydfrågor lockar människor att inte ta ställning fast de har en åsikt.
 • Skilj på frågor om händelser, beteenden och frågor om värderingar och attityder.
 • Använd filter-frågor, t.ex. vet ej, för att minimera icke-relevanta frågor för respondenten.

10. En semistrukturerad intervju kan göras både per telefon och genom ett personligt möte.

Ja.


11. Vad säger konstruktivismen/hermeneutiken om intervjuareffekten?

Konstruktivismen uppmärksammar intervjuareffekten som sker under interaktionen som en analysdimension.


12. Vad säger positivismen om intervjuareffekten?

Att det är viktigt att minimera intervjuareffekten så mycket som möjligt.


13. Vilka är de huvudsakliga nackdelarna med enkät som materialinsamlingsmetod? Namnge minst två.

 • Man kan inte hjälpa respondenterna. Frågorna måste därför vara klara och tydliga eftersom ingen hjälp ska fås vid ifyllandet av enkäten.
 • Man kan inte ställa uppföljnings- och sonderingsfrågor.
 • Man kan inte ställa alltför många frågor som respondenterna upplever som oviktiga.
 • Respondenterna kan se hela enkäten. De kan läsa hela enkäten innan de besvarar frågorna. Man vet inte om frågorna besvarats i den ordning man tänkt sig.
 • Man vet inte vem som svarar enkäterna. Med postenkäter kan man aldrig vara säker på att rätt person svarat på enkäten.
 • Enkäter passar inte alla respondenter. T.ex. personer med läs- och skrivsvårigheter.
 • Stort bortfall. Det brukar vara ett stort bortfall jämfört med intervjuer.

14. Vilka är de huvudsakliga fördelarna med enkät som materialinsamlingsmetod? Namnge minst två.

 • Enkäter är billigare att administrera än intervjuer.
 • Enkäter är snabbare att administrera. Tusen enkäter att administrera går mycket snabbt i jämförelse med att göra 1000 intervjuer.
 • Enkäter medför ingen intervjuareffekt. Vem det är som intervjuar kan påverka de svar som människor lämnar på frågorna.
 • Ingen variation när det gäller intervjuare. Olika intervjuare kan formulera frågorna på olika sätt.
 • Enkäter kan lättare anpassas efter respondenternas behov. Enkäter kan svaras på då respondenterna har tid.
 • Standardiserade svar är kvantifierbara.
 • Enda sättet att få kunskap om en stor grupp personers attityder, vanor och beteenden.

15. Vad är en intervjuguide (frågeguide)?

En term som används dels för att beskriva den korta minneslista en intervjuare har över vilka områden som ska behandlas i ofta ostrukturerade intervjuer, dels för att beskriva den något mer strukturerade lista över teman som ska behandlas eller frågor som ska ställas i en semistrukturerad intervju.


16. Vad är typiskt för kvalitativa intervjuer?

 • Försöker komma åt både fakta och tankevärld.
 • Intervjuguidens roll.
 • Getting access?
 • Fokus på validitet?
 • Flexibelt, men tidskrävande.
 • Måste transkriberas (skrivas ut).

17. Djupintervjuer är typiska för positivismen?

Nej. Djupintervjuer är typiskt kvalitativa intervjuer och därmed vanligt inom konstruktivismen/hermeneutiken.


18. En ostrukturerad intervju kan göras genom en enkät?

Nej. En ostrukturerad intervju är en djupintervju och bör absolut ske genom ett personligt möte.


19. Vad är en fokusgrupp?

En grupp personer tillfrågas samtidigt i en intervju. Frågorna ställs till hela gruppen och diskuteras inom gruppen. Intervjuaren eller moderatorn bör inte vara alltför styrande.


20. Vad menas med en sluten fråga?

En typ av frågor som återfinns i ett frågeschema eller en enkät och som innebär att respondenten ställs inför ett antal svarsalternativ varav ett eller flera ska markeras. Kallas ibland för förkodade frågor.


21. Vad är vinjettfrågor?

Frågor som i huvudsak går ut på att man för respondenterna presenterar ett antal situationer eller scenarion och frågar dem om hur de skulle reagera om de befann sig i den situationen.


22. Är intervjuer primär- eller sekundärkällor?

Primärkällor.


23. Används en ostrukturerad intervju typiskt i en kvalitativ eller kvantitativ studie?

I en kvalitativ studie.


24. Vad menas med en öppen fråga?

En typ av frågor som ingår i ett intervjuschema eller en enkät och som inte ger respondenten ett antal svarsalternativ att välja mellan.


25. Vad är ett intervjuschema (frågeschema)?

Ett antal frågor som en intervjuare ska ställa och som alltid används vid strukturerade intervjuer.


26. Vilken är den konstruktivistiska respektive positivistiska lösningen vad gäller förståelse av frågan?

Positivistisk lösning: tydliga definitioner av begrepp

Konstruktivistisk lösning: undersöka respondenternas meningsskapande kring ett begrepp


27. Vilken är den konstruktivistiska respektive positivistiska lösningen vad gäller konstruktion av svaret?

Positivistisk lösning: undvika intervjuareffekt

Konstruktivistisk lösning: analysera identitetsskapande


28. Vilken är den konstruktivistiska respektive positivistiska lösningen vad gäller rapportering av svar?

Positivistisk lösning: Fasta svarsalternativ. Kräver kunskap om enkätkonstruktion.

Konstruktivistisk lösning: Öppna svar. Kräver kunskap om vetenskaplig tolkning.

Scroll to Top