ANPASSAD STUDIEGÅNG​

Av: John Droguett

Anpassad studiegång är en form av särskilt stöd där en enskild skola får göra avvikelser för en enskild elev vad gäller timplan, skolämnen och mål. Detta innebär i praktiken att ett ämne, helt eller delvis, kan tas bort under en begränsad tid för att frigöra mer tid för andra ämnen. Kärnämnena matematik, engelska och svenska kan dock inte tas bort och det är alltid rektorn som ska fatta beslut om anpassad studiegång för en enskild elev. Anpassad studiegång är i praktiken ofta en väg att gå när andra stödåtgärder har prövats och inte fått önskad effekt. I skollagen står följande om anpassad studiegång:

“Om det särskilda stödet för en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan inte i rimlig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar, får ett beslut enligt 7 § innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och mål som annars gäller för utbildningen (anpassad studiegång). I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt som möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program” (Skollagen, 3 kap, 12 §).

Det är viktigt att avvikelserna inte är mer omfattande än nödvändigt och att det görs noggranna överväganden omkring vilka delar av ett ämne som det är lämpligt att göra avvikelser ifrån. Om eleven kan delta i åtminstone delar av undervisningen i ett ämne ökar elevens förutsättningar att i ett senare skede kunna göra en prövning och därmed få ett betyg i ämnet. Ett beslut om anpassad studiegång ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram.

Anpassad studiegång kan i vissa situationer vara en nödvändig åtgärd för att exempelvis möjliggöra för en elev att koncentrera sig på ett mindre antal ämnen och få ett godkänt betyg i dessa. Ett beslut om anpassad studiegång förutsätter att särskilt stöd inte i tillräcklig grad kan anpassas efter elevens behov och förutsättningar. Det är rektorn som beslutar om anpassad studiegång. Beslutet ska fattas inom ramen för ett åtgärdsprogram. Rektorn får inte delegera beslutet.

Ett beslut om anpassad studiegång måste föregås av noggranna överväganden, eftersom det kan innebära att eleven lämnar grundskolan utan fullständig utbildning och utan behörighet till gymnasieskolans nationella program. Därför är det viktigt att avvikelserna inte är mer omfattande än nödvändigt och att det görs noggranna överväganden omkring vilka delar av ett ämne som det är lämpligt att göra avvikelser ifrån. Om eleven kan delta i åtminstone delar av undervisningen i ett ämne ökar elevens förutsättningar att i ett senare skede kunna göra en prövning och därmed få ett betyg i ämnet.

Den anpassade studiegången ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Viktigt är att det finns en röd tråd från 1) den pedagogiska utredningen där den pedagogiska kartläggningen ingår till 2) åtgärdsprogrammet och dess behovsformulering.

Scroll to Top