Chapter Progress
0% Complete

10C. NYA ORD & UTTRYCK PÅ SPANSKA

¡hasta pronto!

vi ses snart!

¿cuáles?

vilka

acabar

sluta, avsluta

alguna

någon, något (f)

ángel (el)

ängel

comienza; él, ella, usted comienza

han, hon, den, det, Ni (s) börjar

conmigo

med mig

contactar

att kontakta

cualidades

positiva egenskaper

defectos

dåliga egenskaper

desorganizado

oorganiserad

empezar

att börja, sätta igång

empieza; él, ella, usted empieza

han, hon, Ni börjar, sätter igång

empiezas; tú empiezas

du börjar, sätter igång

empiezo; yo empiezo

jag börjar, sätter igång

empresa (la)

företag

entra; él, ella, usted entra

gå in, komma in; han, hon, Ni (s), den, det går in, kommer in

entran; ellos, ellas, ustedes entran

de, dem går in, kommer in

entrevista (la)

intervju

entrevista de trabajo (la)

arbetsintervju

escribes; tú escribes

du skriver

escribir

att skriva

escribo; yo escribo

jag skriver

escuchar

att höra, lyssna

escuchas; tú escuchas

du hör, lyssnar

escucho; yo escucho

jag hör, lyssnar

espera; él, ella, usted espera

vänta; han, hon, Ni (s), den, det väntar, väntar på

esperar

vänta, vänta på

flexible

flexibel

han dicho

har sagt

han; ellos, ellas, ustedes han

de, dem, Ni (pl) har

hemos terminado

vi har slutat, vi är klara

hemos; nosotros, nosotras hemos

vi har

honesto

ärlig

informática

IT, datavetenskap

jefa de personal

personalchef

jefe

chef

leal

lojal, trogen

leer

att läsa

lees; tú lees

du läser

leo; yo leo

jag läser

minuto

minut

nervioso

nervös

ocupado

upptagen

oficina

kontor

pasan; ellos, ellas, ustedes pasan

det går; de, dem, Ni (pl) passerar, går förbi; tillbringar

personal (el)

personal, personlig

pocos

några, få

porque

därför att

programador (el)

programmerare

puedes; tú puedes

du kan

respuesta (la)

svar

sala de espera (la)

väntrum

social

social

termina; él, ella, usted termina

han, hon, Ni slutar, avslutar

terminar

att sluta, avsluta

terminas; tú terminas

du slutar, avslutar

termino; yo termino

jag slutar, avslutar

tímido

blyg

tratar

att försöka

tratas; tú tratas

du försöker

trato; yo trato

jag försöker

va a; él, ella, usted va a

han, hon, Ni (s) kommer att, ska

vas a; tú vas a

du kommer att, ska

venir

komma, följa med

voy a; yo voy a

jag kommer att, ska

Scroll to Top