SPANSKA

ÅK 9

5B. ORD, UTTRYCK & MENINGAR

ORD

a till
ahora nu
alcohol alkohol
allí där
ambulancia ambulans
amor kärlek
poder makt, kunna
antes innan
ataque attack
auto bil
año år (s)
años år (pl)
beso puss, kyss
camino väg
cannabis cannabis
casa hem, hus
celular mobiltelefon
centro centrum
ciudad stad
civil civil
claro klart, självklart, såklart
comisaría polisstation
como som
complicado komplicerad, komplicerat
con med
creer tro
¿cuál? vilken?, vilket?
cuando när
cuenta räkning
culpa (la) skuld, ansvar
de från
desde sedan, från och med
después sedan, efter, senare
directamente direkt, på en gång
dormitorio sovrum
drogas droger
durante under
día dag
¿dónde? var?
edad ålder
el bestämd artikel singular (m)
ella bestämd artikel singular (f)
ellos de, dem (m)
en i, på, om
enfermeros sjukvårdare, sjuksköterskor (m)
escritorio skrivbord
ese den där; det där
espejo spegel
esposa fru
estación station
esto detta, det här
favor tjänst
fines de semanas (los) helgerna
frente panna (kroppsdel)
enfrente de mittemot, framför
fuera de utanför
gigante jättestor, enorm, gigantisk
gracias tack
habitación rum
hasta till, tills, till och med, ända fram till
hijo son
hora tid, timme
horas timmar
hospital sjukhus
inmediatamente omedelbart, ögonblickligen
interrogación utfrågning, förhör
jefa chef (f)
la bestämd artikel singular (f)
las bestämd artikel plural (f)
llamada samtal
lo bestämd artikel singular (n)
los bestämd artikel plural (m, n)
madre mor
mafia maffia
mal fel, dålig, dåligt
mamá mamma
mañana morgon, imorgon
me mig
mejilla kind
mejor bättre, hellre
menor yngre, mindre
mes månad
mi min
minutos minuter
mismo samma, likadan
momento ögonblick, stund
mucho mycket (m)
muchos många
muchísimo väldigt mycket
está muerta är död (han, hon, Ni, den, det)
muy mycket
más mer
máxima maximal, maximalt (f)
médicos läkare (pl)
nada inget, ingenting
nadie ingen
no nej, inte
noche natt
nos oss
nosotros vi (m)
nuestro vår, våran (m)
nuevo ny (m)
ojos ögon (pl)
otro annan, en annan (m)
otros andra (m, pl)
oxígeno syre
padre far, pappa
padres föräldrar, pappor
palabras ord (pl)
papá pappa
para åt, till, för, för att
paredes väggar
pasillo hall
pero men
pesadilla mardröm
piso lägenhet, våning
pocas få (f, pl)
auto policial polisbil
policía polis
por av, för
pregunta fråga
preguntas frågor
primera först, första (f)
puerta dörr
pánico panik
que att
¿qué? vad, vilken?
sala sal, salong
segundo andra (m)
seguro säker, säkert, försäkring
semanas veckor
será det blir, det blir nog
si ja
siempre alltid
silencio tystnad
sillas stolar
sin utan
sofá soffa
solo ensam (m)
su sin
suelo golv, mark, jag brukar
suicidio självmord
ja
también också
tanto så mycket
tarde sent, eftermiddag, kväll
terrible fruktansvärd, fruktansvärt
toda allt, hela (f)
todo allt, hela (m)
todos alla, allihopa
total total
tres tre
tristes ledsna
ubicada belägen (f)
un en, ett (m)
una en, ett (f)
unas några (f)
uno ett
unos några, ett par (m)
velocidad hastighet
verdad sanning
vez gång
voces röster
y och
ya nu, redan, ju
yo jag
¿qué? vad?, vilken?
sus deras
él han
última sist, sista (f)
último sist, sista (m)

MENINGAR

MENINGAR

Al ver a su esposa muerta, el padre de Oscar, le da un ataque de pánico.

När Oscars pappa Oscar ser sin döda fru får han en panikattack.

Comienza a sudar, parece no poder respirar, se pone a llorar y a gritar y cae al suelo.

Han börjar svettas, kan inte andas, börjar gråta och skrika och faller till marken.

Los enfermeros de la ambulancia le dan oxígeno y lo llevan al hospital a máxima velocidad.

Ambulanssjuksköterskorna ger honom syrgas och kör honom till sjukhuset i högsta hastighet.

La madre de Oscar está muerta, su padre está muy mal en camino al hospital en ambulancia y Oscar está detenido y lo han llevado a la comisaría.

Oscars mamma är död, hans pappa är i mycket dåligt skick och är på väg till sjukhuset med ambulans och Oscar är gripen och har förts till polisstationen.

Todo es muy terrible.

Allt är väldigt hemskt.

Mi esposa, Evelyn y yo estamos en la casa de ellos y no sabemos qué hacer.

Min fru, Evelyn och jag är hemma hos dem och vi vet inte vad vi ska göra.

Evelyn nos abraza y se pone a llorar.

Evelyn kramar om oss och börjar gråta.

Todo es mi culpa.

Allt är mitt fel.

¿Qué dices?

Vad är det du säger?

Dinos, por favor.

Berätta för oss.

¿Qué está pasando?

Vad är det som händer?

No entendemos nada.

Vi förstår ingenting.

Amor … habla, por favor.

Älskling… prata, snälla.

No sé por dónde empezar.

Jag vet inte var jag ska börja.

Todo comenzó hace un mes.

Allt började för en månad sedan.

Oscar y yo estábamos en su dormitorio y él me dio cannabis para fumar.

Oscar och jag var i hans sovrum och han gav mig cannabis att röka.

Fue la primera vez, pero no la última.

Det var första gången, men inte den sista.

Desde ese día he tomado drogas todos los fines de semanas y he bebido mucho alcohol también.

Sedan dess har jag tagit droger varje helg och druckit mycket alkohol.

No sabíamos nada.

Vi visste ingenting.

No tengo palabras de verdad.

Jag saknar ärligt talat ord.

¿Sus padres sabían?

Visste dina föräldrar om det?

Es todo muy complicado.

Allt är mycket komplicerat.

La verdad es que su madre lo sabía, pero no su padre.

Sanningen är att hans mor visste, men inte hans far.

Su madre ha tomado drogas hace muchos años y el último año ha sido la jefa de la mafia en esta ciudad.

Hans mamma har tagit droger i många år och det senaste året har hon varit ledare för maffian i staden.

Ya que su padre trabaja mucho todos los días, él no sabe nada de esto.

Eftersom hans pappa arbetar hårt varje dag vet han inget om det.

Él pensaba que su esposa pasaba en casa todos los días.

Han trodde att hans fru var hemma varje dag.

Mi esposa y yo nos miramos y no podemos creer lo que Evelyn nos está contando.

Min fru och jag tittar på varandra och kan inte tro vad Evelyn berättar för oss.

Todo es como una pesadilla.

Allt är som en mardröm.

Evelyn nos abraza de nuevo, nos sentamos en el suelo y nos ponemos a llorar.

Evelyn kramar oss igen, vi sätter oss på golvet och börjar gråta.

Uno de los policías se acerca y nos dice que tenemos que ir con ellos a la estación de policía.

En av poliserna närmar sig och säger att vi måste följa med dem till polisstationen.

Nos sentamos en el auto policial y nos llevan a toda velocidad a la comisaría, la cual está ubicada en el centro de la ciudad.

Vi sätter oss i polisbilen och körs i full fart till polisstationen som ligger i centrum av staden.

En la comisaría nos llevan a una habitación con solo un escritorio, unas pocas sillas y un espejo gigante en una de las paredes.

På polisstationen tar de oss till ett rum med bara ett skrivbord, några stolar och en stor spegel på ena väggen.

Nos dicen que esperemos un momento.

De ber oss att vänta ett ögonblick.

Después salen de la habitación y cierran la puerta.

Sedan lämnar de rummet och stänger dörren.

Nos miramos unos a otros sin decir nada.

Vi tittar på varandra utan att säga något.

Una hora de silencio más tarde, escuchamos voces fuera de la puerta.

En timme av tystnad senare hör vi röster utanför dörren.

Unos policías abren la puerta y entran y se sientan enfrente de nosotros.

Några poliser öppnar dörren och kommer in och sätter sig framför oss.

Nos dicen que Oscar está en camino.

De säger att Oscar är på väg.

Al ver a Oscar entrar, nos alegramos muchísimo y lo abrazamos.

När vi ser Oscar komma in blir vi överlyckliga och kramar om honom.

Nos mira con los ojos muy tristes y nos dice que su padre está muy mal y que los médicos no saben si va a sobrevivir.

Han tittar på oss med mycket sorgsna ögon och berättar att hans far är i mycket dåligt skick och att läkarna inte vet om han kommer att överleva.

Los policías nos dicen que quieren hacernos unas preguntas antes de irnos a casa.

Poliserna säger att de vill ställa några frågor till oss innan vi åker hem.

Después de tres horas de interrogación, los policías nos dicen que podemos volver a casa ahora.

Efter tre timmars förhör säger poliserna att vi kan åka hem nu.

Nos llevan a un pasillo y allí se acerca otro policía civil.

De tar oss till en korridor och en annan civilpolis kommer fram till oss.

Nos cuenta que el padre de Oscar está mejor ahora, pero que va a tener que pasar la noche en el hospital.

Han berättar att Oscars pappa mår bättre nu, men att han måste tillbringa natten på sjukhuset.

El mismo policía nos pregunta si podemos cuidar a Oscar hasta que su padre vuelva a casa, ya que Oscar es menor de edad.

Samma polis frågar oss om vi kan ta hand om Oscar tills hans pappa kommer hem, eftersom Oscar är minderårig.

Le decimos que claro que sí y que él es como nuestro hijo.

Vi säger till honom att det är klart att vi kan och att han är som vår son.

Oscar nos mira y sonríe.

Oscar tittar på oss och ler.

El mismo policía nos lleva a casa y en camino a casa, el padre de Oscar lo llama a su celular.

Samma polis kör oss hem och på vägen hem ringer Oscars pappa honom på sin mobiltelefon.

Hablan durante todo el camino a casa y al terminar la llamada, Oscar nos cuenta que su padre está mejor y que está seguro de que mañana será un mejor día.

De pratar hela vägen hem och efter samtalet berättar Oscar att hans far mår bättre och att han är säker på att morgondagen kommer att bli bättre.

Al entrar a casa, nos vamos directamente a la sala de estar y nos sentamos.

När vi kommer in i huset går vi direkt till vardagsrummet och sätter oss.

Nadie dice nada.

Ingen säger något.

El silencio es total.

Tystnaden är total.

Pasan más de 20 minutos cuando mi esposa rompe el silencio.

Det går mer än 20 minuter när min fru bryter tystnaden.

Le dice a Oscar y a Evelyn que, tanto ella como yo, los amamos mucho y que siempre los apoyaremos.

Hon säger till Oscar och Evelyn att både hon och jag älskar dem väldigt mycket och att vi alltid kommer att stödja dem.

Oscar nos da las gracias y Evelyn le da un beso en la mejilla y él a ella.

Oscar tackar oss och Evelyn kysser honom på kinden och han kysser henne tillbaka.

Después Oscar nos cuenta que su padre le había contado que su madre se había suicidado al entrar la policía a la casa.

Oscar berättar sedan att hans pappa hade berättat att hans mamma hade begått självmord när polisen kom till huset.

Oscar y Evelyn nos dicen que se van a acostar, suben al segundo piso, entran al dormitorio de Evelyn y cierran la puerta.

Oscar och Evelyn berättar att de ska gå till sängs, går upp till andra våningen, går in i Evelyns sovrum och stänger dörren.

Mi esposa y yo nos abrazamos y nos quedamos dormidos en el sofá inmediatamente.

Min fru och jag kramas och somnar genast i soffan.

Scroll to Top