4B. ORD, UTTRYCK & MENINGAR

ORD

a

till

acaba

just, precis

acerca

närmar sig

además

dessutom, för övrigt

al

till (bestämd artikel, m)

allí

där

amigos

vänner

antes

tidigare

aquí

här

aunque

även om

auto

bil

años

år (pl)

barrio

grannskap

bici

cykel

bicicleta

cykel

bien

väl

bienvenido

välkommen

bueno

bra

camino

väg

campo

land

casa

hus

castillo

slott

catorce

fjorton

centro

centrum

centrocampista

mittfältare

cerca

nära

charlar

snacka, småprata

chico

kille

chino

kines (m)

colegio

skola

compañeros

kamrater

con

med

conmigo

med mig

contra

mot

cuando

när

cuatro

fyra

cuerpo

kropp

cumplo

jag fyller år

¿cuál?

vilken, vilket?

de

från

defensa

försvar

defensor

back, försvarare

delantero

anfallare, forward

derby

derby

descanso

vila

después

efter, sedan

diecisiete

sjutton

difícil

svår, svårt

dos

två

día

dag

¿dónde?

var?

edad

ålder

en

i, på

encantado

trevligt att träffas

entrenador

tränare

entrenamiento

träning

equipo

lag

escuela

skola

especial

särskilt, speciellt

esquina

hörn

extrovertido

utåtriktad, extrovert

favorito

favorit

fútbol

fotboll

gracias

tack

grande

stor

guay

cool(t), häftig(t)

hay

det finns

hermano

bror

hora

tid, timme

horas

timmar

hoy

idag

igualmente

detsamma

importante

viktig, viktigt

instituto

gymnasium, institut

invitación

inbjudan

jardín

trädgård

jugador

spelare

juntos

tillsammans

lado

sida

lengua

språk

libre

ledig

maletero

baklucka (bil)

mamá

mamma

mandarín

kinesiska mandarin (språket)

mar

hav

mayor

äldre

medieval

medeltida

mediocampista

mittfältare

mejores

bästa

mi

min

minutos

minuter

misma

samma (f)

mucho

mycket (m, adverb)

muy

mycket (m, adjektiv)

más

mer

nadie

ingen

nervioso

nervös

no

nej, inte

normalmente

i vanliga fall, normalt

nosotros

vi

nuevo

ny (m)

o

eller

otro

annan (m)

para

för, till

partido

match

pequeño

liten (m)

perdón

ursäkta, förlåt

pero

men

persona

person

poco

lite

por

genom

portero

porter

primer

första (m, bestämd form)

próxima

nästa (f)

pues

eftersom, tja, ty (eng. well)

que

som

quince

femton

recreo

rast

semana

vecka

si

om

siempre

alltid

simpático

trevlig, sympatisk

su

sin

sábado

lördag

sólo

endast

también

också, även

tarde

kväll, sent

te

dig

tiempo

tid, väder

todos

alla (pl, m)

total

totalt

tres

tre

tu

din

tuyo

din (m)

tímido

blyg

du

un

en, ett (m, bestämd form)

una

en, ett (f, bestämd form)

unos

några (m)

vale

ok

a veces

ibland

veinte

tjugo

vestuario

omklädningsrum

vez

gång

y

och

ya

redan

yo

jag

hola

hej

¿qué?

vad?

ya

redan

¿cuál?

vilken?

¿cuántos?

hur många?

¿cómo?

hur?

no

nej, inte

¿quién?

vem?

él

han

último

sista (m)

VERB

almorzar

äta lunch

comenzar

starta

conocer

lära känna

descansar

vila

decir

säga

empezar

starta

entrenar

träna

estar

vara

estudiar

studera

haber

har

hablar

prata, tala

ir

gå, åka

jugar

spela, leka

juntarse

träffas

llamarse

kallas, heta

llegar

anlända, komma

llevarse

ta med

necesitar

behöva

parecer

se ut som

poder

kunna

presentarse

presentera sig

quedarse

stanna kvar

querer

vilja

sentarse

sätta sig

ser

vara

tener

har

venir

komma

vivir

bo, leva

UTTRYCK

está en camino

är på väg

de la misma edad

i samma ålder

antes del

före , innan

todos los días

varje dag, alla dagar

en el tiempo libre

på fritiden

se juntan

de träffas

a la semana

i veckan

ya que

eftersom

parece estar

tycks vara

se acerca

närmar sig

está sentado

han sitter ner

un poco tarde

lite sent

se sienta

han/hon sätter sig

le encanta

han/hon älskar det

a veces

ibland

al lado de

bredvid

he quedado con

jag har bestämt träff med

está cerca de

det är nära till

tal vez

kanske

los sábados

på lördagar, lördagarna

a la semana

i veckan

un poco

lite, lite grann

MENINGAR

Alejandro, un chico de catorce años, está en camino al campo de fútbol en bicicleta.

Alejandro, en fjortonårig pojke, är på väg till fotbollsplanen på sin cykel.

Juega en un equipo con otros chicos de la misma edad y hoy tienen el último entrenamiento antes del derby, que es un partido muy importante para su equipo.

Han spelar i ett lag med andra pojkar i samma ålder och idag har de det sista träningspasset före derbyt, som är en mycket viktig match för hans lag.

Alejandro juega en F.C. Viña del Mar y el partido es contra F.C. Valparaíso.

Alejandro spelar för F.C. Viña del Mar och matchen är mot F.C. Valparaíso.

En su equipo juegan diecisiete chicos en total y Alejandro es portero.

I hans lag finns det totalt sjutton pojkar och Alejandro är målvakt.

En su equipo también juegan sus dos mejores amigos: Antonio y Matías.

I hans lag spelar också hans två bästa vänner Antonio och Matías.

Antonio es delantero en el equipo y Matías es mediocampista y defensor.

Antonio är anfallare i laget och Matias är mittfältare och försvarare.

Los tres chicos juegan al fútbol juntos todos los días.

De tre pojkarna spelar fotboll tillsammans varje dag.

En la escuela juegan todos los recreos juntos con sus compañeros del colegio y en el tiempo libre se juntan a jugar también.

I skolan leker de varje rast tillsammans med sina skolkamrater och på fritiden leker de också tillsammans.

Además entrenan cuatro días a la semana y juegan un partido a la semana con el equipo.

De tränar också fyra dagar i veckan och spelar en match i veckan med laget.

Su entrenador les dice que es bueno jugar mucho al fútbol, pero que también es importante descansar un día a la semana.

Deras tränare säger till dem att det är bra att spela mycket fotboll, men att det också är viktigt att vila en dag i veckan.

Dice que el cuerpo necesita descanso también.

Han säger att kroppen också behöver vila.

Hoy es un día especial, ya que ha empezado un nuevo chico en el equipo.

Idag är en speciell dag eftersom en ny pojke har börjat i laget.

El entrenador presenta al nuevo chico en el vestuario antes del entrenamiento.

Tränaren presenterar den nya pojken i omklädningsrummet före träningen.

El chico parece estar muy nervioso y no habla con nadie y nadie habla con él.

Pojken verkar vara mycket nervös och pratar inte med någon och ingen pratar med honom.

Aunque Alejandro, que normalmente es un poco tímido cuando hay una persona que no conoce, se acerca al chico que está sentado sólo en una esquina en el vestuario.

Alejandro, som vanligtvis är lite blyg när det finns en person som han inte känner, närmar sig pojken som sitter ensam i ett hörn i omklädningsrummet.

¡Hola, buenos días!

Hej, god morgon!

Me presento: Me llamo Alejandro Álvarez , Ale para los amigos.

Jag presenterar mig: Jag heter Alejandro Álvarez, Ale för mina vänner.

Y tú, ¿cómo te llamas?

Och du, vad heter du?

Me llamo Matías.

Jag heter Matías.

Encantado.

Trevligt att träffa dig.

Igualmente, Matías.

Detsamma gäller Matias.

¿Qué tal?

Hur mår du?

Bien, ¿y tú?

Bra, och du?

Muy bien, gracias.

Mycket bra, tack.

¿Cuál es tu equipo favorito?

Vilket är ditt favoritlag?

Pues, es el Sevilla FC.

Det är Sevilla FC.

¿Y cuál es el tuyo?

Och vad är din?

Mi equipo favorito es Málaga CF.

Mitt favoritlag är Málaga CF.

Benjamín, un jugador en el equipo que siempre llega un poco tarde, acaba de llegar y se sienta al lado de los dos chicos en el vestuario.

Benjamin, en spelare i laget som alltid kommer lite sent, har just kommit och sätter sig bredvid de två pojkarna i omklädningsrummet.

Benjamín es muy extrovertido, muy simpático y le encanta charlar.

Benjamin är väldigt utåtriktad, väldigt vänlig och älskar att prata.

¡Hola Ale!

Hej Ale!

Perdón, ¿quién eres tú?

Ursäkta, vem är du?

Me llamo Matías y hoy es mi primer entrenamiento con el equipo.

Jag heter Matias och idag är min första träning med laget.

Vale.

Okej.

Muy bienvenido.

Du är varmt välkommen.

Soy Benjamín y soy delantero.

Jag heter Benjamin och jag är forward.

¿Y tú?

Och du?

Yo soy defensa normalmente, pero a veces también soy centrocampista.

Jag är oftast försvarare, men ibland är jag också mittfältare.

¡Qué bien!

Det är fantastiskt!

¿Cuántos años tienes y dónde vives?

Hur gammal är du och var bor du?

Tengo catorce años, pero cumplo quince la próxima semana.

Jag är fjorton, men jag blir femton nästa vecka.

Vivo a una hora de aquí en bicicleta y en auto unos veinte minutos de aquí.

Jag bor ungefär en timme härifrån med cykel och tjugo minuter med bil.

Vivo en un barrio pequeño que se llama El Jardín.

Jag bor i ett litet område som heter El Jardin.

¿Lo conoces?

Känner du till den?

También vivo allí.

Jag bor också där.

Vivo al lado del instituto que está en el centro.

Jag bor bredvid gymnasieskolan som ligger i centrum.

¿Has venido en auto o en bicicleta hoy?

Kom du med bil eller cykel i dag?

En bici.

Med cykel.

¿Y tú?

Hur är det med dig?

En auto con mi hermano mayor.

Med bil med min äldre bror.

Si quieres podemos llevarte a casa después del entrenamiento.

Om du vill kan vi skjutsa dig hem efter träningen.

El auto de mi hermano es grande y podemos llevar tu bici en el maletero si gustas.

Min brors bil är stor och vi kan ta med din cykel i bagageutrymmet om du vill.

Gracias, pero después del entrenamiento he quedado con Ale y unos amigos más de ir al castillo medieval que está cerca del campo del fútbol a almorzar.

Tack, men efter träningen har jag bestämt att Ale och några vänner ska gå till det medeltida slottet i närheten av fotbollsplanen för att äta lunch.

¿Quieres ir con nosotros?

Vill du följa med oss?

Muchas gracias por tu invitación.

Tack så mycket för inbjudan.

Tal vez otro día, pero hoy tengo que ir al instituto de lenguas.

Kanske en annan dag, men idag måste jag gå till språkinstitutet.

Estudio chino mandarín allí los sábados dos horas a la semana.

Där studerar jag mandarin på lördagar två timmar i veckan. 

¿No es muy difícil hablar chino?

Är det inte mycket svårt att tala kinesiska?

Es un poco difícil, pero mi mamá es de China y habla chino conmigo en casa.

Det är lite svårt, men min mamma är från Kina och hon talar kinesiska med mig hemma.

¡Qué guay!

Det är så häftigt!

¡Ya chicos!

Okej, killar!

Es hora de comenzar el entrenamiento.

Det är dags att börja träna.

¡Vamos!

Kom igen!

Scroll to Top