INLEDNING

Det här digitala läromedlet är framtaget för elever som läser spanska i årskurs sex. Innehållet är utvecklat utifrån riktlinjerna i kursplanen för årskurs sex i moderna språk som språkval. Spanska ingår i moderna språk. Klicka här för att komma till kursplanen på Skolverkets hemsida. Allt kursinnehåll är framtaget, granskat och kvalitetssäkrat av  auktoriserade översättare samt legitimerade lärare i spanska.

Kursplanen i moderna språk inom ramen för språkval i åk 6 är indelad i tre delar: ämnets syfte, centralt innehåll samt kunskapskrav. Boken har totalt sex kapitel plus ett introduktionskapitel (Grunder).

INNEHÅLL PER KAPITEL

Grunder är ett introduktionskapitel där eleverna får lära sig grundläggande ord på spanska. Nedan listas avsnittets innehåll.

 • djur
 • färger
 • siffrorna 0-100
 • veckodagarna
 • månaderna
 • årstiderna
 • totalt 145 nya ord & uttryck (se grundernya ord & uttryck i menyn)

Kapitel 1 är det första av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

 • hälsningsfraser, som t.ex. att säga ‘hej!‘ och ‘hejdå!
 • fråga vad någon heter & presentera sig med sitt namn
 • fråga hur någon mår & berätta hur man mår
 • fråga hur gammal någon är & berätta hur gammal man är
 • frågeställningen ‘och du?‘ eller ‘du då?’
 • frågeorden cómo (hur), cuántos (hur många), qué (vad, vilken, vilket)
 • du möter verben estar (vara, må, befinna sig), llamarse (heta, kallas) och tener (att ha) i presens (nutid) för första gången i boken
 • totalt 33 nya ord & uttryck (se kap. 1B)

Kapitel 2 är det andra av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

 • hälsningsfraser, som t.ex. att säga ‘god morgon!‘ och ‘god dag!
 • fråga var någon bor & berätta var man själv bor
 • fråga någon om hen har husdjur & berätta att man har ett husdjur
 • fråga någon om den vill följa med hem och äta
 • spansk maträtt & köksord som kylskåp
 • adjektiv som ‘utsökt‘ & ‘glad/lycklig
 • frågeorden cuál (vilken, vilket), dónde (var)
 • kunna använda sig av uttrycket ‘gillar du/du gillar
 • du möter verben comer (äta), ser (vara), querer (gilla, vilja, önska, tycka om), gustar (gilla, tycka om), ir (går, åker) i presens (nutid) för första gången i boken
 • totalt 65 nya ord & uttryck (se kap. 2B)

Kapitel 3 är det tredje av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

 • fråga någon om hens favoritfärg & berätta vilken ens favoritfärg är
 • kunna uttrycka något man gillar/tycker om & något man inte gillar/tycker om
 • kunna säga var man är ifrån
 • kunna uttrycka sig i dåtid genom att t.ex. ‘säga sedan några månader
 • kunna uttrycka något man inte har, t.ex. ‘jag har inte
 • ställa frågor som t.ex. ‘vem är hon?‘, ‘har du syskon?‘ och ‘är det din lillasyster?
 • fråga när någons födelsedag är & berätta när ens egen födelsedag är
 • säga ‘önskar du/vill du ha?
 • uttrycka glada tillrop som ‘vad roligt!grattis!‘och ‘gratulerar!
 • prata om väder, som ‘det är soligt‘ och ‘det är varmt
 • skolord som ‘matsal‘ och ‘lektion
 • uttrycken porque (därför att) och hay (det finns)
 • frågeorden quién (vem), cuándo (när)
 • du möter verben almorzar (äta lunch), hacer (göra), pasar (passera, stiga på), ver (se på, titta på), probar (prova) i presens (nutid) för första gången i boken
 • totalt 84 nya ord & uttryck (se kap. 3B)

Kapitel 4 är det fjärde av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

 • fråga om och säga sitt telefonnummer
 • prata om skolan, som t.ex. studera och läxor
 • fråga om var ett namn är ifrån och svar på den frågan
 • fritidsaktiviter som att se filmer och spel tennis
 • lyssna på musik och spela gitarr
 • frågeordet por qué (varför)
 • du möter verben creer (tro), estudiar (studera), encantar (älska, vara förtjust i), necesitar (behöva), pensar (tänka, tycka), preguntar (fråga), poder (kunna), saber (kunna, veta), trabajar (arbeta), despertar (vakna), escuchar (lyssna, lyssna på), hablar (prata, tala), jugar (spela, leka), viajar (resa), necesitar (behöva) i presens (nutid) för första gången i boken
 • totalt 84 nya ord & uttryck (se kap. 4B)

Kapitel 5 är det femte av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

 • fråga om någons efternamn och säga sitt eget efternamn
 • prata med en elev som är ny på skolan
 • klockan – fråga vad klockan är och säga vad klockan är
 • berätta vilken tid man börjar och slutar
 • du möter verben llamar (ringa), terminar (sluta, avsluta), tomar (dricka, ta) i presens (nutid) för första gången i boken
 • totalt 36 nya ord & uttryck (se kap. 5B)

Kapitel 6 är det sjätte av sex kapitel i boken. Nedan listas kapitlets översiktliga innehåll.

 • berätta om sig själv, sin familj och sina släktingar
 • vad man gör på fritiden och hur ofta man sysslar olika aktiviteter
 • var man är ifrån
 • vilka språk man pratar
 • prata om sina vänner
 • prata om sina husdjur
 • prata om sin favoritårstid och lite om vädret
 • du möter verben amar (älska), bailar (dansa), decir (säga), celebrar (fira) i presens (nutid) för första gången i boken
 • totalt 52 nya ord & uttryck (se kap. 6B)

ÄMNETS SYFTE

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, värdera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språkkunskaper.

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

CENTRALT INNEHÅLL

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande och beskrivande, till exempel från olika medier och i kombination med illustrationer.
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkel information och enkla meddelanden.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och i andra medier.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.

KUNSKAPSKRAV

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6

Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6

Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet. För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.

Scroll to Top