IMPULSIVITET & ADHD

Barn, unga och vuxna med ADHD har generellt sett svårigheter med impulsivitet eller mer precist uttryckt ha en bristande impulskontroll. Hyperaktivitet och bristande impulskontroll går hand i hand och att ha en bristande impulskontroll handlar kortfattat om att sakna förmågan att reglera sin impulskontroll, vilket kan förklaras utifrån ett biologiskt perspektiv. Det handlar om att hjärnan, hos den med ADHD, har en nedsatt funktion att reglera impulser med frontalloben. Bristande impulskontroll kan bl.a. visa sig på följande vis:

  • att en person pratar väldigt mycket och inte kan vänta på sin tur med att säga något för den personen viktigt i ett samtal.
  • att en person ofta säger fel saker vid fel tillfälle, vilket betyder att personen har svårt att hejda sig och tänka till att rakt ut uttrycka vad denne har i huvudet.
  • att en person kan vara utåtagerande med en oförmåga att kontrollera sina impulsiva beteenden.
  • att en person har svårt att låta bli att reagera på yttre stimuli, vilket hos barn t.ex. kan visa sig i form av att om något intressant dyker upp eller händer utanför klassrummet kommer barnet ha mycket svårt att kunna fokusera på klassrumssituationen.
  • att en person ofta eller oftast har svårt med att stanna upp och tänka efter innan ett beslut tas samt när man agerar i olika situationer.
  • att en person ofta har svårt att agera i linje med tidigare erfarenheter, regler eller framtida konsekvenser.
  • att en person har svårigheter med att planera och agera både långsiktigt och målinriktat.
  • att en person har svårt att hålla igen känslor vid t.ex. motgångar.

Att sätta igång uppgifter är också en svårighet som de barn och ungdomar med hyperaktivitet och bristande impulskontroll har. Det kan för de flesta elever i en klass ta ett par minuter i genomsnitt att ta fram sitt material, medan för den med hyperaktivitet och bristande impulskontroll kan ta dubbelt så lång tid eller ännu längre tid. Det beror på att man rent biologiskt har svårt med att planera och organisera, vilket gör att eleven kanske inte minns vart sakerna som ska fram är eller att man glömt att ta med dem till skolan.

Scroll to Top